Blog Comments

  1. gió đơn côi's Avatar
    đố ai định nghĩa được từ hôn
    có khó gì đâu một buổi chiều
    hai người yêu nhau ngồi sát lại
    môi kề nhắm mắt thế là hôn .