PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm Album hình AI CHỌN AI !!!Anh Chàng Đa Cảm
04-08-2008, 01:59 AM
AI CHỌN AI

:timup:


Lần 1http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/8-2.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/2-3.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/2-2.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/2-4.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/3-3.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/tuan8.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/435.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/3-2.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/1-4.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/1-5.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/1-6.jpg

Anh Chàng Đa Cảm
11-09-2008, 02:04 AM
AI CHỌN AI

:timup:


Lần 2http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/2nlqvlv.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/1-3.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/sunrang.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/mcfl.jpg


http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/tuthie_canhthuyenxua.jpg

Anh Chàng Đa Cảm
19-09-2008, 04:05 AM
AI CHỌN AI

:timup:

lần 3http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Raymon-Nuocmatthienthan.jpghttp://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/000-Hm-238810.jpg

Anh Chàng Đa Cảm
22-10-2008, 01:08 PM
AI CHỌN AI :welcome2:

:tim:

lần 4

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Z-ACA4tun1.jpg

Anh Chàng Đa Cảm
25-11-2008, 11:51 AM
Gala AI CHỌN AI :welcome2::tim:Nhà 1

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Nh1.jpgNhà 2

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Nh3.jpgNhà 3

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Nh2.jpgNhà 4

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Nh4.jpgNhà 5

http://i330.photobucket.com/albums/l422/anhdacam/Nh5.jpg