Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh,
Cầu mong và chúc mọi sự lành,
Luôn đến với tất cả bè bạn
Niềm vui , hạnh phúc mãi tươi xanh .