Khi mình học Anh ngữ có học câu trả lời là "You are welcome" khi người khác nói "thank you" với mình. Hôm nay có một số câu các bạn có thể dùng để phong phú thêm vốn Anh Ngữ của mình.


“You’re very welcome”
“No problem”
“Thank YOU”
“The pleasure is mine” “My pleasure”
“I know you’d do the same for me”
“That’s alright”
“No worries”
“Don’t mention it”
“It was the least I could do”
“Anytime”
“Sure”
“It was nothing”

Formal way: Trang trọng hơn:

“Much obliged”
“You’re most welcome”
“We appreciate your business/custom”
“I’m happy to help”