Video nói về những người nhật sống ở trong Cà Phê Internet tại Tokyo. Đi đâu cũng có người khổ .