Những ứng dụng sau đây đánh cắp hình ảnh và thông tin người dùng nó, ai có những ưng dụng trên nên xóa ngay.


Pro Camera Beauty
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Artistic effect Filter
Art Editor
Beauty Camera
Selfie Camera Pr.
Horizon Beauty Camera
Super Cameraxng
Art Effects for Photo
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Filter Photo Effcts
Cartoon Effect
Art Effect
Photo Editor
Wallpapers HD
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
ArtFlipPhotoEditing
Art Filter
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo Filter
Art Filter Photo Editor
Pixture
Art Effect
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter