9/10 từ trước tới giờ. Ấy vậy mà vẫn F.A T.T Chắc phải coi lại cách ăn ở rồi a hiu hiu