Nhớ nhé em đừng bao giờ phụ bạc .
Cát sa mạc em đếm được không em .
Tình của em anh xem như hạt cát .
Lúc anh buồn anh thổi phát là bay .
( Gió đơn Côi )