Đúng là cụ có mã ngoài đẹp thật nhưng không biết ruột trong thế nào chắc là mục nát cả rồi