Không bít có ai có kinh nghiệm làm việc lance không?