Giàu thường đi chung với keo kiệt
Với lại, cũng không phải họ hàng cho nên không nhờ vả vẫn hay hơn.

- - - Updated - - -

Giàu thường đi chung với keo kiệt
Với lại, cũng không phải họ hàng cho nên không nhờ vả vẫn hay hơn.