Lý Sơn, Quãng Ngãi
Xem thêm tại https://www.flickr.com/photos/lengoc...57666249745711