Đúng vậy.

Giờ đây tôi có nhiều thử thách mới và mọi thứ có vẻ tệ đi nhưng tôi không hiểu sao không sợ điều đó. Tôi vẫn bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.

Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình tới mức nào có thể. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại cuộc đời mình bằng cách liệt kê ra những việc cần làm và nếu làm được cái nào thì tôi sẽ tick lại.

Hôm nay tôi mở ra mấy cái tick, tôi cần tìm lại chính bản thân mình.

Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.