ĐÚNG VÀ SAI

Chúng ta đặt ra các chuẩn mực xã hội và xây dựng hệ thống pháp luật và quy định mọi người phải tuân theo khi trong các môi trường xã hội, ở mỗi cộng đồng khác nhau lại có những quy định không giống nhau và nhiều khi mâu thuẫn nhau. Những điều đã được quy định sẽ có sự phân biệt đúng sai theo như những định nghĩa được quy ước với nhau bởi những người xây dựng chuẩn mực và pháp luật. Người tuân theo những gì theo cộng đồng quy ước thì được coi là đúng và nếu không làm theo những quy ước đó thì sẽ bị coi là sai. Từ khi hình thành pháp luật thì có một lớp người trong xã hội làm nghề tranh cãi về sự đúng sai để bảo vệ cho người khác khi sống trong những cộng đồng nhất định và họ có thể dùng sự biện luận khiến mọi người không còn theo được những quy định đã ban hành.

Những quy định và pháp luật mà con người xây dựng nên đều dựa trên tư duy trải qua lịch sử phát triển trên cơ sở nhận biết về quy luật của tự nhiên và xã hội. Chúng ta đều chưa phải là những người hoàn thiện nên chưa nhận biết tường tận về quy luật của thế giới nên những gì con người quy định với nhau đều chưa đạt tới sự tuyệt đối của quy luật thế giới. Khi áp dụng những quy định mà con người xây dựng vào thực tiễn thì luôn nảy sinh những điều ngoài sự quy định. Chúng ta thiết lập quy định với mục đích tạo sự đồng thuận trong cuộc sống nhưng nhiều khi chính những quy định với mục đích tốt đẹp đó lại gây ra sự tranh cãi khi áp dụng vào thực tế. Bản thân chúng ta nếu cứ làm hoàn toàn theo những điều được cộng đồng quy định thì sẽ thấy nhàm chán và luôn muốn thay đổi, chính vì thế mà quy định và pháp luật vẫn phải bàn thảo và sửa đổi. Chúng ta càng đặt ra nhiều quy định thì khi ứng dụng vào thực thế lại xuất hiện càng nhiều những sự vi phạm vì những quy định đó không thể bao quát hết thế giới luôn có sự biến đổi.

Sự đúng và sai mà con người quy ước với nhau rất tương đối và có thể chuyển hóa cho nhau vì đó là những gì con người xây dựng theo sự nhìn nhận về thế giới hình tướng bên ngoài. Quy luật tuyệt đối thì ẩn sâu bên trong mọi sự vật hiện tượng và chi phối tất cả mọi điều trong tự nhiên và xã hội. Khi con người đã hoàn toàn nhận biết được quy luật vận động của tự nhiên và xã hội thì những quy định của chúng ta sẽ chỉ mang tính hình thức, con người lúc đó sẽ nhận biết và sống với sự đúng sai bằng tâm thức đã hoàn thiện.


Không có chân lý nào là tuyệt đối cả.