Hiện giờ chương trình Vocalive dùng để hát karaoke trên Iphone đang miễn phí một ngày, mọi người có thể tải xử dụng thử xem, chương trình này có thể để nhạc trong máy và hát theo. Giá chính thức là $19.99Cái thứ hai là họa, tên Tayasui Sketches+ giá $4.99 cũng miễn phí ngày hôm nay