Đói lòng ăn trái ớt cay
Để cơm cho mẹ đôi tay ko còn
Dù cho sông cạn núi mòn
Một ngày còn mẹ con còn tương lai