Tháng ngày ngày tháng tháng ngày
Nhừng lời thơ cũ bay bay giữa đời