Di chuyển ổ cứng 5mb (chứa được khoảng một bản nhạc hiện tại) lên máy bay. giá trị = $120000 đô.
Tất cả những thứ này bây giờ nằm gọn trong túi bạn = điện thoại thông minh .
Mấy chục năm để thấy tiến bộ vượt bực của cờn người, thấy mới quí những gì mình đang xử dụng dễ dàng thay vì phải nhớ bao nhiêu nút và thao tác để làm việc với computer