Con cò mày mổ cái chai
U ơi u lấy vợ hai cho thầy
Có lấy thì lấy vợ gầy
Chớ lấy vợ béo kẻo nó táng cả thầy lẫn u