Đêm buồn lạnh làm sao
"Ngày hôm qua" còn đó
Quán thơ còn bỏ ngỏ
Mà người xưa đâu rồi?