BANNED: steven.thien

By: lukhachmuathu

Lý do: Reg nick chủ yếu để post bài mang nội dung quảng cáo, spam các bài có nội dung không thuộc phạm vi của box Thơ nhiều lần, đã được nhắc nhở nhưng hình như không bao giờ đọc lại bài của mình đã post và những nhắc nhở của mod.

Thời gian: Vĩnh viễn.

Đặc nhiệm HHT