Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào trong một chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã CSS bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
CSS
Code:
<style>
#errordiv {
 border: 1px solid red;
 background-color: #FFAFAF;
 display: none;
 width: 50%;
 margin: 5px;
 padding: 5px;
}

.required {
 background-color: #CC4444;
}

.required:focus {
 background-color: #fff;
 border: 1px solid #f00;
}

.checkit {
 background-color: #E0E5EF;
}
</style>
Bước 2: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
JavaScript
Code:
<script type="text/javascript" src="chkform.js"></script><script type="text/javascript">
function configureValidation(f,alerttype){
 f.firstname.isAlphaNumeric = true;
 f.lastname.isAlphaNumeric = true;
 f.email.isEmail = true;
 f.phone.isPhoneNumber = true;
 f.birthday.isDate = true;
 f.postalcode.isEmpty = true;
 f.password1.isLengthBetween = [4,255];
 f.password2.isMatch = f.password1.value;
 f.comments.optional = true;
 var preCheck = (!f.infohtml.checked && !f.infocss.checked && !f.infojs.checked) ? errormsg[0] : null;
 return validateForm(f, preCheck, 'required', alerttype);
}
</script>
Bước 3: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Code:
<div>
<form action="#" method="post" onsubmit="return configureValidation(this,3)" onreset="confirm(errormsg[99])">
<table class="formtable">
<tr>
<td>First Name:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="First name" name="firstname" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Last Name:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Last name" name="lastname" value="" class="text"></td>

</tr>
<tr>
<td>Email:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Email" name="email" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Email Preferred:</td>
<td><select name="emailpreferred">
<option value="text">Text</option>
<option value="html">HTML</option>
<option value="flash">Flash</option>
</select></td>

</tr>
<tr>
<td>Phone: (US only) </td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Phone" name="phone" value="000-000-0000" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Birthday:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Birthday" name="birthday" value="mm-dd-yyyy" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Gender:</td>
<td>Male:<input type="radio" name="gender" value="male" class="radio" checked="checked"> Female:<input type="radio" name="gender" value="female" class="radio"></td>

</tr>
<tr>
<td>Password:</td>
<td><input class="checkit" onKeyPress="checkCapsLock( event )" id="Password" type="password" name="password1" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Re-Enter:</td>
<td><input class="checkit" onKeyPress="checkCapsLock( event )" id="Password again" type="password" name="password2" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Postal Code</td>
<td><input class="checkit" name="postalcode" type="text" id="Postal code" onKeyPress="javascript:checkNumber(this);" onKeyUp="javascript:checkNumber(this);"></td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2">Select one or more of the following:</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">HTML:<input type="checkbox" name="infohtml" value="true" class="checkbox"> CSS:<input type="checkbox" name="infocss" value="true" class="checkbox"> JavaScript:<input type="checkbox" name="infojs" value="true" class="checkbox"></td>
</tr>
<tr>
<td>Comments:</td>
<td><textarea id="Comment" name="comments" class="text" cols="20" rows="4"></textarea></td>
</tr>

</table>
<div id="errordiv"> </div>
<div>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" class="button"> <input type="reset" name="reset" value="Reset" class="button"></td>
</form>
</div>
Bước 4: tải các file
Files
chkform.jsCác hiệu ứng tương tự
- Kiểm tra thông tin trình duyệt
- Kiểm tra trạng thái trực tuyến của trang
- Kiểm tra độ phân giải màn hình


Một vài nhãn tương tự: kiểm tra, dữ liệu, biểu mẫu, trạng thái, CapsLock, chuỗi, thư điện tử, mật khẩu, điện thoại, kí tự, số lượng
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Biểu mẫuHạn chế