Đoạn code kết hợp JavaScript, RSS và AJAX để nạp các nội dung tin tức trên trang web từ các nguồn khác.... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script type="text/javascript" src="rssticker.js"></script>
Bước 2: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
CNN:
<DIV style="HEIGHT: 100px; border-style: dotted; border-width: 1px; background-color: silver; text-align: left;">
<script type="text/javascript">
//rss_ticker(RSS_id, cachetime, divId, divClass, delay, optionalswitch)
new rss_ticker("CNN", 60, "cnnbox", "cnnclass", 200)

</script>
</DIV>
<br><br><br>
Each ticker on the page can be invoked independently, for example:
<DIV style="HEIGHT: 100px; border-style: dotted; border-width: 1px; background-color: silver; text-align: left;">
<PRE><script type="text/javascript">
//rss_ticker(RSS_id, cachetime, divId, divClass, delay, optionalswitch)
new rss_ticker("CNN", 60, "cnnbox", "cnnclass", 2000)
</script></PRE>

</DIV>
Bước 3: Tải các file bên dưới về
Files
rssticker.jsBạn có thể xem các mã tương tự bên dưới
- Tin tức cuộn[ngang]
- Đọc tin tức dạng RSS
- Đọc tin tức dạng OPML


Một vài nhãn tương tự: tin tức, RSS, AJAX, nguồn, nạp
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Ajax