Cái pass có nhiêu đó cũng quên làm log hụt mấy lần hú hồn hà =))