PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm những tài liệu liên quan đến lãi suất chiết khấudaudatmattoet
24-03-2006, 10:41 AM
tôi muốn tìm những tài liệu liên quan đến vấn đề trên Ai có , thể gửi cho tôi được không ? tôi đang làm bài tập thực tế ! cảm ơn nhiều nghe, nếu ai tiện có thể gọi điện thoại cho tôi theo số máy 0915 402 139 , cảm ơn rắt nhiều , đang rất cần đấy!!!!!!!

player
24-03-2006, 12:23 PM
http://www.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/9dd0e80a5375579d47256c2c0030790f/75b05b2c55ba7dc647256c370030970d?OpenDocument

chỉ tìim được cái này không biết bạn có sài được không

daudatmattoet
26-03-2006, 07:50 AM
cảm ơn nhưng cái tôi cần là nói riêng về lãi suất đó cơ !