PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em gần gũi, em xa xôitiểu quỉ
11-05-2005, 10:36 PM
Em gần gũi, em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.

<Tế Hanh>