PDA

Xem đầy đủ chức năng : nào thì giận nhau đi!nhathanh
23-10-2005, 08:00 AM
mới giận nhau một ngày,
xem ai làm lành trước?
mặt chưa kịp quay đi,
dạ đã thầm đến bước.

ai sẽ làm lành trước ?
ai sẽ làm lành sau?
ai vắng nhau thì nhớ?
ai thiếu nhau thì đau?

miệng chưa nói hết câu,
mắt đã nhòa ngập nước...
nào thì giận nhau đi,
xem ai làm lành trước?