PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai biểu.................. anh yêu!nhung sike
19-10-2005, 08:15 AM
Ai biêu anh làm nhung vân tho ?
Cho em mêm da nghi vân vo .
Ai biêu anh yêu chi thêm nua ?
Vuong vân làm chi chuyên ân tinh ?