PDA

Xem đầy đủ chức năng : vu vơ!dh832004
06-04-2005, 09:34 PM
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi xuân đến lại thêm sầu
Với tôi tấc cả như vô nghĩa
Tấc cả không ngoài nghĩa khổ đau !