PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Xuândumbo
17-09-2005, 07:06 PM
Tôi có đợi đâu, có chờ đâu
Mang chi xuân đến chỉ thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau