PDA

Xem đầy đủ chức năng : kiêp hoatraitimmaugivay?
10-09-2005, 01:09 AM
ai đã từ đọc chuyện thì biết cuộc đời của thuý kiều
sao khi đọc chuyện kiều mình có một bài thơ như sao(mong tác giả tha thú)

lật trang giấy tôi viết dòng chữ hận
hận đời hận bạc hận kiếp lầu xanh
vô phận vô danh vô nghĩa tình
chỉ biết phơi mình cho kẻ phong lưu.

(xin cho ý kiến)