PDA

Xem đầy đủ chức năng : TRÁCH MƯA tặng những ai vì mưa mà lỡ hẹnnhungbi
06-09-2005, 04:50 AM
:mad: Đêm nay đừng mưa,
Mai hãy mưa/
Vì mưa nhỡ hẹn,mình chưa gặp mình :mad:
Mưa ơi, sao vẫn vô tình
Mưa chi đúng lúc bóng hình tìm nhau
Gieo chi mưa những giọt sầu
Để ai hóa đá bên cầu đợi nhau :smioh: