PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ xin tiền!!!!!nhathanh
04-09-2005, 03:58 AM
Alo! ola.....
quân ta bối rối
xâm phạm cõi bờ
giặc đánh bất ngờ
quân ta chết bộn
mười phần còn bốn
khốn đốn lo âu
mưa nắng dãi dầu
yêu cầu chi viện
gửi qua bưu điện
năm mươi ngàn quân
đánh đủ bốn tuần
quân ta ắt thắng!!!!! :angel1: