PDA

Xem đầy đủ chức năng : Siêu Cấp Võ Hồn: Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo,...bongthien
30-03-2010, 03:25 AM
Siêu Cấp Võ Hồn: Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo,...


Thân chào chư vị Anh Hùng!

Bắt đầu từ 13h00 ngày 29-03-2010, TQC Team sẽ tiến hành sự kiện Siêu Cấp Võ Hồn (http://3k.playpark.vn/default.asp?p=thongtin&np=sukien&tin=6433), những Anh Hùng chỉ cần thỏa điều kiện của sự kiện là có thể nhận được những Siêu Cấp Võ Hồn với những tuyệt chiêu rất khủng bố trong Tam Quốc Chí.

Và TQC Team xin giới thiệu võ hồn Thủy Cảnh với những thông tin như sau:

(Lưu ý: vì một số ly do kỹ thuật nên tên và tên biểu hiện của một số Võ Hồn là không chính xác, do đó mong chư vị Anh Hùng thông cảm, tuy nhiên kỹ năng và điểm năng lực vẫn là chính xác).

Hình dạng Item: http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010DongTrac.jpg

Điểm năng lực của Võ Hồn thêm vào cho Anh Hùng:

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010DongTrac1.jpg

Hình dạng bên ngoài nhân vật:

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010DongTrac2.jpg

Kỹ năng đặc biệt: http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi.jpg Hỏa Long Khí

Thông tin kỹ năng Hỏa Long Khí:

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi1.jpg

Hình ảnh lúc thi triễn kỹ năng:

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi2.jpg

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi3.jpg

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi4.jpg

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi5.jpg

http://picture.playpark.vn/TQC/ImgUp/3292010HoaLongKhi6.jpg

Xem thông tin Siêu Cấp Võ Hồn: Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Hạng Vũ, Viên Thiệu, Lữ Bố, Lưu Bang, Thủy Cảnh, Trương Giác
http://3k.playpark.vn/