PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tổng hợp các loại điện thoại LENOVO !namchoon
08-11-2009, 10:17 PM
P80
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/k20.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/k3.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/k8.jpg

S700 pink and White
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/s2.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/s1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/s13.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/p7.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/p8.jpg


X1m GOLD
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/x17.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/x6-1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/x18.jpg

I300-WHITE
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/i1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/i2.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/i3.jpg

A310-PINK
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q4.jpg

P580
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/a7.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/a2.jpg

E218
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/E218-1.jpg

E228
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/E228-1.jpg

A330
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d2.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d3.jpg