PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Trả lời hộ em với >.<' (liên wan tới computer-internet)**::..cÔ đƠn..::**
16-09-2008, 06:23 PM
hjx, :( mới le he dzô mà bị hỏi cho 1 đốg question :meo: bùn gì đâu :meo: cả nhà giúp em giải dùm chút nha :huglove:

1/ Who use the software known as Carnivore and Echelon ? what is the purpose?

2/ On which web site can you view a color digital picture on almost any house in the USA?

3/ What does the “I LOVE YOU VIRUS” do to computers?

4/ What is the origin of term SPAM, why is it used in computer WWW?

5/ Approximately, how many viruses exits as of June 2005 …

6/ What is the purpose of the Anti-Phishing Act of 2004?

7/ Which two senators introduced the can – spam act of 2003?

8/ How many viruses “pay load dates” appear on today’s date?

9/ According to the psychology of color which color would signify royalty, luxury, wealth, and sophistication?

10/ In Microsoft FrontPage, how do you create a thumbnail image?

11/ What is the acronym for “PDF”, what software do you need to view a PDF file?

12/ What is the acronym for “HTML”, what is its purpose?

13/ What is the acronym for “GIF”, what is its purpose?

14/ What is the acronym for “JPEG”, what is its purpose?

15/ What is the acronym for “URL”, what is its purpose?

16/ How many Bytes ore in 1 Gigabyte?

17/ What is the acronym for “FTP”, what is its purpose?

18/ According to Javelin/Better Business Bureau Survey - January 2006 hơ many Americans were victims of identity theft in the lát twelve months?

19/ What is the web address of the federal trade commission consumer complaint form for internet fraud?

20/ What are the requirements for running Microsoft Front page 2003?

giúp dùm tớ nha :rain:

Pha Lê Tím
16-09-2008, 10:57 PM
Thử qua bên English hỏi coi đi bạn
Xem mọi người có ai giúp đc ko?
Tớ máy tính Tiếng việt đã mù đừng nói tới TA
Tớ dốt all về Computer & Internet!

dungnhinanh_em
17-09-2008, 05:40 AM
1/ Ai sử dụng phần mềm được biết đến như Loài ăn thịt và Cấp bậc? Mục đích là gì?.
2/ Trên trang web nào bạn có thể nhìn một bức tranh số màu Trên gần như bất kỳ cái nhà nào trong Mỹ?.
3/ Những hươu cái nào " Anh yêu em Virut " Làm tới những máy tính?.
4/ Cái gì là nguồn gốc (của) thuật ngữ SPAM, tại sao là nó Sử dụng trong máy tính WWW?.
5/ Xấp xỉ, bao nhiêu những virut thoát ra kể từ Tháng sáu 2005 &.
6/ Mục đích (của) chống Phishing Hành động của 2004 là gì?.
7/ Hai thượng nghị sĩ nào được giới thiệu Dissuation Spam hành động của 2003?.
8/ Nhiều " ngày tháng tải trọng có ích " những virut xuất hiện vào ngày tháng (của) hôm nay như thế nào?.
9/ Theo tâm lý học (của) màu mà có màu biểu hiện dòng dõi hoàn tộc, sự xa hoa, sự giàu, và ngụy biện?.
10/ ở Microsoft Đăng trang đầu, làm sao bạn tạo ra một ảnh thumbnail?.
11/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " PDF ", phần mềm nào bạn cần nhìn một hồ sơ PDF hay không?.
12/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " HTML ", Cái gì là mục đích (của) nó?.
13/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " GIF ", Cái gì là mục đích (của) nó?.
14/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " JPEG ", Cái gì là mục đích (của) nó?.
15/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " URL ", Cái gì là mục đích (của) nó?.
16/ Bao nhiêu quặng những bai trong 1 Gigabyte?.
17/ Cái gì là từ viết tắt (cho) " FTP ", Cái gì là mục đích (của) nó?.
18/ Theo Tháng giêng 2006 Khảo sát Lao/ Văn phòng cải thiện kinh doanh Dry by the fire Nhiều Người Mỹ là những nạn nhân (của) sự ăn trộm căn cước Print Paved mười hai tháng?.
19/ Địa chỉ mạng (của) mẫu (dạng) than phiền khách hàng ủy ban mậu dịch liên bang (cho) mưu gian Internet là gì?.
20/ Những yêu cầu để chạy trang Mặt trước Microsoft 2003 là gì ?

dịch xong cho các bạn , các bạn thử trả lời cho pé nài xem sao , miềng thì đơn giản :sr:

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
17-09-2008, 05:41 AM
trời ạh bik mà ko giúp còn để thử nữa :meo:

dungnhinanh_em
17-09-2008, 06:38 AM
câu 10 : Trong hướng dẫn này Tôi sẽ chỉ ra bạn làm sao để thay đổi kích thước một ảnh với PHP. Bạn có thể sử dụng chức năng này trong việc tạo các thư viện hình ảnh của riêng mình hay trong mọi trường hợp khác khi Bạn cần tạo ra một thumbnail từ ảnh của các bạn. Việc sử dụng một ảnh này thay đổi kích thước nguyên bản Đưa cho bạn khả năng để tạo ra những ảnh khác nhau.

Bước 1.
Trước hết chúng ta hãy bàn luận điều mà chúng tôi cần thay đổi kích thước một ảnh. Câu trả lời là chúng tôi phải biết tên ảnh Và Với Và Những giá trị chiều cao chúng tôi muốn thay đổi kích thước Tới. Tuy nhiên có 2 trường hợp. Đầu tiên đóng vỏ liệu kích thước ảnh nguyên bản lớn hơn Char Đòi hỏi một và hai Nếu chúng tôi muốn mở rộng bức tranh. Để làm một ảnh smaller hoàn toàn bình thường và chúng tôi sẽ làm sự chuyển đổi. Tuy nhiên để mở rộng một ảnh có thể kết quả Một kết quả khá xấu và bẩn thỉu vì thế (thì) cẩn thận với nó.
Không kể điều này chúng tôi sẽ sử dụng chức năng PHP trong hướng dẫn này mà đang sử dụng mở rộng gd2 PHP. Mở rộng này (thì) liên quan (cho) những thủ tục xử lý, trình xử lý ảnh cơ bản. GD2 (thì) không phải được cho phép theo mặc định sao cho bạn phải cho phép nó trước khi sử dụng nguyên bản

Bạn có thể kiểm tra và đặt mở rộng GD trong cách sau đây.
1. Mở php (của) các bạn.hồ sơ ini.
Nếu bạn không biết nó ở đâu so với tạo ra một Php nhỏ nguyên bản thông tin nào sẽ nói với bạn.
<?php phpinfo();?>.
Bạn có thể tìm thấy sự định vị (vị trí) trong vùng đầu mục. .
2. Tìm Php " extension_dir " biến thiên và được đặt nó cho một giá trị đúng.
Eg.: extension_dir= " D:\ tập tin chương trình \Php\extensions\ ".
3. Bây giờ cho phép thư viện GD2. Sự Tìm kiếm " Mở rộng= Php_gd2.dll " và loại bỏ dấu chấm phẩy (3.gif từ sự bắt đầu (của) hàng. .
4. Kiểm tra những sự thiết đặt. Gọi lần nữa Hồ sơ phpinfo. Bạn cần phải tìm thấy một mục(khu vực) với đấu đề " GD " và " GD Hỗ trợ " tham số phải được cho phép.

Bước 2.
Bây giờ chúng ta hãy làm sự mã hóa nào đó. Chúng tôi sẽ làm một chức năng được gọi là resizeImage(). Chức năng có 3 tham số: ảnh nguyên bản, chiều rộng đích và chiều cao đích.
Đầu mục chức năng trông như điều này :
Code
<?php
function resizeImage($originalImage,$toWidth,$toHeight){
}
?>Bước 3.Để tính toán nhân tố (hệ số) trở lại hình dạng cũ chúng tôi cần biết kích thước ảnh nguyên bản nữa. Chúng tôi có thể có nó Bởi Sử dụng getimagesize() Chức năng mà sẽ xác định kích thước (của) bất kỳ GIF nào, JPG, PNG, SWF, SWC, PSD, sự Bất hoà, BMP, IFF, JP2, JPX, JB2, JPC, XBM, hay WBMP vẽ hình hồ sơ và trả lại dimens.
Vì thế để thay đổi kích thước nhân tố (hệ số) có thể được tính toán như Đi theo sau:
Code
<?php
// Get the original geometry and calculate scales
list($width, $height) = getimagesize($originalImage);
$xscale=$width/$toWidth;
$yscale=$height/$toHeight;

?>


Sau khi bước này chúng tôi có thể tính toán kích thước mới (của) ảnh. Để giữ tỷ lệ kích thước ảnh mã sẽ ghi đè lên đầu vào những giá trị để giữ tỷ lệ Cùng Như trong trường hợp của ảnh nguyên bản.
Kích thước ảnh mới có thể được tính toán như điều này:
Code
<?php
// Recalculate new size with default ratio
if ($yscale>$xscale){
$new_width = round($width * (1/$yscale));
$new_height = round($height * (1/$yscale));
}
else {
$new_width = round($width * (1/$xscale));
$new_height = round($height * (1/$xscale));
}
?>


Bước 4.
Giờ chúng tôi có mọi thông tin cần thiết sao cho chúng tôi có thể bắt đầu với công việc thực sự. Chúng tôi sẽ sử dụng 3 PHP chức năng. Đầu tiên chúng tôi sẽ tạo ra một ảnh cơ sở với kích thước mới Sử dụng imagecreatetruecolor() Chức năng mà tạo ra một ảnh màu thật sự mới. Sau nó chúng tôi tạo ra một ảnh tạm thời từ tên file ảnh Chúng tôi có như một tham số. (Cho) điều này Chúng tôi Sự sử dụng imagecreatefromjpeg() Chức năng mà tạo ra một ảnh mới từ hồ sơ hay URL.
Bước cuối cùng là nhiều yếu mục nhất. ở đây chúng tôi sẽ sử dụng chức năng imagecopyresampled() Để sao chép và thay đổi kích thước phần (của) một ảnh với sự lấy mẫu lại.
Mã (cho) những bước này :
Code
<?php
// Resize the original image
$imageResized = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$imageTmp = imagecreatefromjpeg ($originalImage);
imagecopyresampled($imageResized, $imageTmp, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
?>


Bước Như cuối cùng Chúng tôi trở lại với ảnh mới. Đầy đủ thay đổi kích thước những cái nhìn chức năng như điều này :

Code
<?php
function resizeImage($originalImage,$toWidth,$toHeight){

// Get the original geometry and calculate scales
list($width, $height) = getimagesize($originalImage);
$xscale=$width/$toWidth;
$yscale=$height/$toHeight;

// Recalculate new size with default ratio
if ($yscale>$xscale){
$new_width = round($width * (1/$yscale));
$new_height = round($height * (1/$yscale));
}
else {
$new_width = round($width * (1/$xscale));
$new_height = round($height * (1/$xscale));
}

// Resize the original image
$imageResized = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$imageTmp = imagecreatefromjpeg ($originalImage);
imagecopyresampled($imageResized, $imageTmp, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);

return $imageResized;
}
?>


St


--------------------
Code
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

Syntax error in string in query expression 'Portfolios_ID=4''.

dungnhinanh_em
17-09-2008, 06:47 AM
câu 4 : Nguồn gốc của SPAM


SPAM là một tai hoạ đối với thư điện tử và nhóm thảo luận (newsgroup) trên Internet. SPAM có thể gây trở ngại đến sự hoạt động của các dịch vụ công cộng. Đấy là chúng ta còn chưa nói đến tác động của nó đối với hệ thống email. Những kẻ chuyên gửi SPAM lấy đi những nguồn tài nguyên của người dùng và nhà cung cấp dịch vụ mà không phải đền bù bất cứ cái gì.”

(Vint Cerf – Cha đẻ của Internet)
Một trong số những vấn đề nhức nhối của SPAM đồng thời cũng là nguyên nhân lý giải tại sao lại có SPAM là “để tạo ra SPAM hay trở thành SPAMMER là một điều qua dễ dàng”.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành SPAMMER Ví dụ, bạn có một món hàng độc đáo cần bán ngay. Nhưng để mọi người biết đến món hàng đó thì bạn phải làm thế nào. Bạn quyết định trước hết phải thông báo cho bạn bè biết bằng cách gửi email cho 100 người nằm trong sổ địa chỉ của bạn. “Wow!” bạn nghĩ “thế là mình không mất một đồng nào mà vẫn có thể gửi đi 100 email quảng cáo sản phẩm của mình. Nếu có người biết để mua hàng mình sẽ lời to. Tại sao mình không gửi email cho nhiều nhiều người khác nữa? Mình sẽ có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn?” Rồi bạn sẽ tìm tòi ứng dụng các giải pháp để gửi đi được nhiều email cho cả những người bạn không quen biết hơn. Vậy là bạn đã trở thành SPAMMER.

Đó mới chính là vấn đề thực sự của SPAM. Nó quá dễ để ai cũng có thể gửi đi trong khi chi phí bỏ ra chẳng đáng là bao, có khi là chả mất đồng nào. Và cho dù tỉ lệ bán hàng quảng cáo không cao, nhưng SPAM vẫn có một sức hút đặc biệt với giới tiếp thị.

tại sao là nó Sử dụng trong máy tính WWW

SPAM thực sự gây ra rất nhiều khó chịu cho người dùng Internet, nhất là khi nó được gửi đi với số lượng lớn. Hàng ngày một địa chỉ email có thể phải nhận rất nhiều email SPAM cho dù có sử dụng một bộ lọc SPAM tốt đi chăng nữa. Tuy nhiên, SPAM nổi tiếng là thế, nhưng cũng có không ít người không biết thực sự SPAM là gì.

SPAM là những email không được sự cho phép của người nhận (Unsolicited email) được gửi đi với số lượng lớn tới hòm thư của người dùng Internet.

SPAM đôi khi còn được xem là những email thương mại không được sự cho phép của người nhận (UCE - Unsocilited Commercial E-Mail).

Tuy nhiên, không phải mọi vụ gửi SPAM đều là nhằm mục đích quảng cáo thương mại. Một số vụ gửi SPAM lại nhằm mục đích bất chính hoặc cũng có những kẻ gửi SPAM chỉ để bày tỏ quan điểm chính trị hoặc tôn giáo. Hình thức gửi SPAM nguy hiểm nhất là hình thức gửi đi những thông điệp để lừa người dùng tiết lộ thông tin tài khoản ngân hàng trực tiếp, số thẻ tín dụng … - hay đây chính là một dang phổ biến của lừa đảo trực tuyến.

t2anh
23-09-2008, 12:08 AM
Ex: 12/ What is the acronym for “HTML”, what is its purpose?

HTML, an initialism of HyperText Markup Language, is the predominant markup language for Web pages. It provides a means to describe the structure of text-based information in a document — by denoting certain text as links, headings, paragraphs, lists, and so on — and to supplement that text with interactive forms, embedded images, and other objects. HTML is written in the form of tags, surrounded by angle brackets. HTML can also describe, to some degree, the appearance and semantics of a document, and can include embedded scripting language code (such as JavaScript) which can affect the behavior of Web browsers and other HTML processors....


You can find all the answers for your questions at WikiPedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)