PDA

Xem đầy đủ chức năng : coffee nghe naytoan1993
08-06-2008, 10:22 AM
:yes:ta gọi a(1)b(1)c(1),a(2)b(2)c(2),.....,a(8)b(8)c(8) là tám số có ba chữ số
theo nguyên lí....(mình quên rồi) khi chia 8 số trên cho 7 thì có ít nhất 2 số đồng dư
không mất tính tổng quát ta có thể giả sử 2 số đó là a(1)b(1)c(1),a(2)b(2)c(2)
tức là a(1)b(1)c(1) - a(2)b(2)c(2) chia hết cho 7
ta sẽ chứng minh a(1)b(1)c(1)a(2)b(2)c(2) chia hết cho 7
a(1)b(1)c(1)a(2)b(2)c(3)=1001.a(1)b(1)c(1) -[ a(1)b(1)c(1) -a(2)b(2)c(2) ]
mà*1001 chia hết cho 7
*a(1)b(1)c(1) -a(2)b(2)c(2) chia hết cho 7{điều phải chứng minh}