PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh đôi !!!!!!!!minnie8x
14-07-2005, 08:15 AM
Mẹ sinh giống hệt như nhau
Cùng ngày tháng, cùng vào mùa xuân
Nhưng sao khác hẳn bước chân
Em đường đại học , chị phần ruộng nương !!!!!!!!!