PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đổi mặt đồng xu, Cực dễ!!*Sun Bill*!!
31-03-2007, 07:49 AM
Trên bàn có tât cả 2005 đồng xu, mỗi đồng xu đều được sơn 2 mặt xanh và đỏ. Lúc này đều được sơn mặt xanh. Ta thực hiện phép chuyển mặt đồng xu: Cứ mỗi lân đổi mặt 4 đồng xu bât kỳ. Hỏi sau 2005 lân đổi có thể được 2005 đồng xu đều mặt đỏ được hay ko?