PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ghét Em?!?nhoccon_chao
29-06-2005, 07:23 PM
:guoc:
Ghét em bỏ chạy sút giầy
Miếng hôn phát vãng lả bay như diều
Anh về soi bóng cô liêu
Trên dòng phiền muộn trăm triều nước lên

Lại anh gác mái neo thuyền
Ghét em mà vẫn nhớ em đêm ngày/. :guoc: Ghét Em