PDA

Xem đầy đủ chức năng : dúp dzớixAuXi.xIxOn
25-01-2007, 12:01 AM
ai có kỉu tóc nèo đẹp đẹp cho mình đi mà fai? là tóc dài nha đang định cắt tóc mà chưa thấy kỉu nèo đẹp hịt:khocnhe: