PDA

Xem đầy đủ chức năng : CẢm XÚc DÊm?nhim soc
18-06-2005, 07:30 PM
:cool1:Bạn có ngủ dược không?Bạn ỏi!
Hay không sao ngủ dược
Nhũng gì trôi trong bóng tà dưởng và trong bóng tối
Giò trỏ lên im lạng vô bò
Tôi không biết tiếng thì thầm của bạn
Vang vọng dến nỏi nào rồi tao cho ai
Tiếng thì thầm tôi nghe nhủ câu hát
Khúc nhạc dã lên và lòi bài dã dạo
Trong bóng tối thảm sâu bạn sẽ thấy trái tim tôi
Vang vọng trong tiếng thì thầm câu hát
Dang dội lên tù trong trá tim tôi
:cooll: