PDA

Xem đầy đủ chức năng : tục ngữ việt nam "ai ơi!!!"Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 06:38 PM
Ai nhứt thì tôi đứng nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba
10. Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần
11. Ai ơi, chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau
12. Ai ơi, chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ, một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
13. Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua
Hay ăn thời có gạo kho
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm