PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đoàng!!!ductien
29-05-2005, 05:01 AM
Anh nhảy dù vào trái tim em
Quân đổ bộ chiếm hàng rào thứ nhất
Bởi trái tim em vốn hèn nhát
Nên đã hàng từ phát súng đầu tiên....
:madsung: