PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện về chúa Giê-sutuanhoai
18-04-2006, 04:47 AM
Đây là câu chuyện về những việc kỳ diệu Chúa Giê-su đã làm và những lời dạy dỗ tuyệt vời của Ngài cho dân chúng.

Chúa Giê-su sống tại một miền đất ngày nay là xứ Ít-ra-ên. Hầu hết cư dân tại đây là người Do Thái.

Có một thành phố rất lớn gọi là thành Giê-ru-sa-lem. Trong đó có một đền thờ nơi người Do Thái đến để thờ phượng Thiên Chúa.

Những câu chuyện này được trích từ trong Kinh Thánh. Hãy đọc kỹ từng câu chuyện rồi mới đọc sang câu chuyện khác. Các bạn hãy theo dõi những mẫu chuyện về Chúa Giê-su trong các tập tiếp theo...

1. Con chiên lạc mất
Một ngày kia, Chúa Giê-su kể cho họ ẩn dụ này :"Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng?
Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bằng hữu mà nói : Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất."
Cũng vậy, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.

2. Chúa Giê-su chúc phước cho trẻ em
Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ.
Đức Chúa Giê-su phán : “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” Ngài đặt tay lên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

3. Phụ nữ nghèo dâng hiến
Đức Chúa Giê-su ngồi đối diện với thùng lạc hiến, và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến và bỏ vào thùng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một phần tư xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo : “Thật, ta bảo các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.”

4. Chúa Giê-xu chữa lành mười người phung
Khi vào một làng kia, có mười người phung đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn : “ Lạy Giê-xu, lạy thầy, xin thương xót chúng con!” Khi thấy họ, Ngài phán : “ Hãy trình diện với các thầy tế lễ.” Khi họ đang đi thì phung được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri.
Đức Chúa Giê-xu phán : “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngọai trừ người ngọai quốc nầy sao?” Rồi Ngài phán với anh ấy : “ Hãy đứng dậy và đi, Đức tin con đã chữa lành con!”

5. Hai người xây nhà
“ Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá.
Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề”